Tranh Chấp Dân Sự Có Yếu Tố Nước Ngoài

  Quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài

  Theo quy định tại Khoản 2, Điều 163 Bộ Luật Dân sự 2015 (BLDS) thì quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài là quan hệ thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  • Có ít nhất một trong các bên tham gia là cá nhân, pháp nhân nước ngoài
  • Các bên tham gia đều là công dân Việt Nam, pháp nhân Việt Nam nhưng việc xác lập, thay đổi, thực hiện hoặc chấm dứt quan hệ đó xảy ra tại nước ngoài
  • Các bên tham gia đều là công dân Việt Nam, pháp nhân Việt Nam nhưng đối tượng của quan hệ dân sự đó ở nước ngoài.

  Những tranh chấp dân sự có yếu tố nước ngoài là những tranh chấp dân sự phát sinh từ các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài. Thường những tranh chấp này liên quan đến một bên các chủ thể là người nước ngoài, hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài, hoặc tài sản ở nước ngoài.

  Đối với những tranh chấp dân sự có yếu tố nước ngoài sẽ có những nét đặc thù về trình tự, thủ tục giải quyết cũng như việc xác định cơ quan có thẩm quyền giải quyết, áp dụng pháp luật để giải quyết.

  Thẩm quyền giải quyết của Tòa án

  Thẩm quyền giải quyết của Tòa án Việt Nam đối với các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài được quy định tại Chương XXXVIII Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự 2015 (BLTTDS). Qua đó, Tòa án Việt Nam có thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài trong các trường hợp sau:

  • Bị đơn là cá nhân cư trú, làm ăn, sinh sống lâu dài tại Việt Nam;
  • Bị đơn là cơ quan, tổ chức có trụ sở tại Việt Nam hoặc bị đơn là cơ quan, tổ chức có chi nhánh, văn phòng đại diện tại Việt Nam đối với các vụ việc liên quan đến hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện của cơ quan, tổ chức đó tại Việt Nam;
  • Bị đơn có tài sản trên lãnh thổ Việt Nam;
  • Vụ việc ly hôn mà nguyên đơn hoặc bị đơn là công dân Việt Nam hoặc các đương sự là người nước ngoài cư trú, làm ăn, sinh sống lâu dài tại Việt Nam;
  • Vụ việc về quan hệ dân sự mà việc xác lập, thay đổi, chấm dứt quan hệ đó xảy ra ở Việt Nam, đối tượng của quan hệ đó là tài sản trên lãnh thổ Việt Nam hoặc công việc được thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam;
  • Vụ việc về quan hệ dân sự mà việc xác lập, thay đổi, chấm dứt quan hệ đó xảy ra ở ngoài lãnh thổ Việt Nam nhưng có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc có trụ sở, nơi cư trú tại Việt Nam.

  Ngoài ra, trong một số trường hợp được quy định tại Điều 470 BLTTDS 2015, Tòa án Việt Nam có thẩm quyền riêng biệt để giải quyết.
  Sau khi xác định được thẩm quyền của Tòa án Việt Nam, Tòa án sẽ tiến hành áp dụng các quy định tại Chương III BLTTDS 2015 để xác định thẩm quyền giải quyết của Tòa án cụ thể.

  (Lưu ý: Nếu các đương sự đã có thỏa thuận về Trọng tài hoặc lựa chọn Tòa án nước ngoài để giải quyết thì không thuộc thẩm quyền của Tòa án Việt Nam. Sau này, nếu các bên thay đổi thỏa thuận lựa chọn Tòa án Việt Nam hoặc thỏa thuận lựa chọn Trọng tài hoặc Tòa án nước ngoài bị vô hiệu hoặc không thể thực hiện được, hoặc Trọng tài hoặc Tòa án nước ngoài từ chối thụ lý đơn thì Tòa án Việt Nam vẫn có thẩm quyền giải quyết)

  Pháp luật áp dụng và Điều ước quốc tế

  Về mặt nguyên tắc, Tòa án ưu tiên áp dụng pháp luật đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài được xác định theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc các bên có quyền lựa chọn pháp luật áp dụng (Điều 664, 665 BLDS 2015)

  Trong trường hợp pháp luật nước ngoài được áp dụng nhưng cách hiểu lại khác nhau thì việc áp dụng phải theo sự giải thích của cơ quan có thẩm quyền tại nước đó.

  Bên cạnh đó, khi giải quyết các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài, tòa án có thể ủy thác tư pháp cho cơ quan lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài, ủy thác cho toàn án nước ngoài điều tra, tống đạt và thực hiện các hành vi tố tụng khác.


  Contact

  We can get your phone calls at 09:00 ~ 17:00 GMT+7 on Monday ~ Friday. Please contact +84-8888-85840 for English and Vietnamese, and +84-8888-82820 for Korean. If you use the right below contact form, we will response you within 1 workday. If you need a detail response, we recommend you to write an email to contact@seoul.vn.